Program za zamjenu prilagodnika izmjeničnog napona pod markom Toshiba

Pomoću koraka u nastavku provjerite je li utikač za ulaz istosmjernog napona prilagodnika izmjeničnog napona obuhvaćen programom i ispunjava li uvjete za zamjenu.

Pronađite broj dijela i serijski broj prilagodnika izmjeničnog napona na naljepnici smještenoj s donje strane prilagodnika. Broj dijela prilagodnika izmjeničnog napona započinje s G71C (G71C********). Serijski broj prilagodnika izmjeničnog napona započinje slovom „T” iza kojeg slijedi od 14 do 16 znamenki (T***************).

Upute za pronalaženje broja dijela i serijskog broja prilagodnika izmjeničnog napona:

Primjer naljepnice prilagodnika izmjeničnog napona
Primjer naljepnice prilagodnika izmjeničnog napona

Program opoziva prilagodnika izmjeničnog napona odnosi se samo na određene prilagodnike opremljene kabelima za napajanje s dva kontakta. Program zamjene/opoziva ne odnosi se na prilagodnike izmjeničnog napona opremljene kabelima za napajanje s tri kontakta.

U nastavku je prikazan prilagodnik izmjeničnog napona opremljen kabelom za napajanje s dva kontakta

Prilagodnik za izmjenični napon s dva kontakta

U nastavku je prikazan prilagodnik izmjeničnog napona opremljen kabelom za napajanje s tri kontakta (nije obuhvaćen programom)

Prilagodnik za izmjenični napon s tri kontakta

Primjer naljepnice:

Primjer broja dijela i serijskog broja prilagodnika izmjeničnog napona na naljepnici prilagodnika

Primjer naljepnice s brojem dijela i serijskim brojem
Primjer naljepnice s brojem dijela i serijskim brojem
Primjer naljepnice s brojem dijela i serijskim brojem
Primjer naljepnice s brojem dijela i serijskim brojem

Unesite broj dijela i serijski broj prilagodnika izmjeničnog napona pa kliknite gumb „Traži”.